05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Ürün Belgelendirme

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

EMC; Electromagnetic Compatibility yani; Elektromanyetik Uyumluluk anlamına gelen ve elektronik cihazların yaygınlaşması ile önemi büyüyen bir kavramdır. Elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazların tümü çalışırken ortama bir miktar elektromanyetik enerji çıkarmaktadırlar. Ortaya çıkan veya başka bir sebepten dolayı ortamda var olan bu enerjiden cihaz veya sistemlerin etkilenmesine ise Elektromanyetik Girişim (Electromagnetic Interference - EMI) denmektedir. Bu girişim, cihazların ortama yaydığı elektromanyetik enerji ile gerçekleşebileceği gibi, cihaza ait kablolardaki elektrik sebebiyle de oluşabilmektedir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ise; bir cihaz veya sistemin, elektromanyetik ortamda bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışması olarak açıklanabilir. Cihaz ve sistemlerin bu şekilde çalışmasının devam etmesi (yani hem birbirini etkilememesi hem de etkilenmemesi) için yapılan çalışmalara ise EMC Çalışmaları gibi tanımlama yapılabilir. Sonuç olarak hedef; cihaz veya sistemin çalışırken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesidir.

CE Belgesi Nedir?

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) serbest dolaşımda bulunan ve ticareti yapılan birçok üründe CE harfleri görülmektedir. CE işareti ya da kısaltmasının anlamı; “Avrupa Uyumu” olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile açıklanabilir ancak ilgili mevzuatta bu şekilde açıklanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. Bu işaret; AEA içinde satılan ürünlerin insan güvenliği, sağlığı ve çevre koruma gerekliliklerine göre denetlendiğini ya da değerlendirildiğini gösterir. AEA içerisinde satın alınan yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya bilgisayarda CE İşareti görmek mümkündür. Zaten eğer CE işareti ile işaretlenmesi gereken bir ürünün AEA’da satışının yapılması yasal değildir.

CE İşareti ile ilgili direktifin; 1985 yılında AB tarafından kabul edilen Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan New Approach Directives yani Yeni Yaklaşım Direktifleri'ne dayandığı belirtilmektedir. Bir ürüne CE Belgesi almak için öncelikle ürünün riskli ürünler sınıfına girip girmediğini belirlemek daha sonra işlemlere başlamak gerekir. Çünkü ürün, riskli bir ürün değilse, üretici hiçbir kuruluşa test yaptırma ihtiyacı duymadan, bu ürün ile ilgili teknik dosya ve CE belgesi hazırlayıp bu ürüne CE işareti iliştirebilir. Eğer ürün riskli ürünler sınıfına giriyorsa, üretici yetkili ve onaylı firmalar ile görüşüp, gerekli test/muayene/sertifikasyon işlemlerini yaptırmalı ve ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır.

Ülkemizde CE İşareti ile ilgili olarak; 23/2/2012 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ve 28213 sayılı “CE” İşareti Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik mevzuatlarla ilgili resmi internet sayfasında aranırken arama kutucuğuna “CE” (tırnak işaretleri ile birlikte) yazmak yeterli olacaktır. Yönetmeliğin  birinci maddesinde amaç ve kapsamı belirtilmiş ve;

  • Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir,
  • Bu Yönetmelik kapsamında yer aldığı halde, bir uygunluk değerlendirme modülü veya AT Uygunluk Beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı halinde söz konusu teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır,

denilmiştir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

Elektromanyetik Uyumluluk konusu ile alakalı olarak ülkemizde, 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de 29845 sayılı; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte, yönetmelik amacı;

  • Donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamak,

olarak ifade edilmiştir. Yönetmeliğin kapsadığı cihazlar veya donanımlar ile ilgili olarak “5’inci maddede tanımlanan donanımı kapsar” denilmiştir. Beşinci maddeye bakacak olursak donanım ile ilgili şu tanıma; “herhangi bir cihaz veya sabit tesisat” rastlarız.

Aynı yönetmelikte, imalatçının yükümlülüklerine bakacak olursak;

  • İmalatçılar, cihazı piyasaya arz ederken, cihazın Ek-I’de (Roma rakamı ile 1 yazılmış. Yani ek-1 denilmek istenmiş.) belirlenen temel gereklilikler doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar,
  • İmalatçılar Ek-II veya Ek-III’te anılan teknik dosyayı düzenler ve 16 ıncı maddede anılan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular ya da uygulatır. Cihazın Ek-I’de belirlenen güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun uygunluk değerlendirmesi prosedürleriyle gösterildiği hallerde, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir,
  • İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder,
  • İmalatçılar, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini sağlar. Cihazın uygunluğunun beyan edilmesine temel teşkil eden cihazın tasarımında ya da özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik şartnamedeki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar,
  • İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşıdığında bu bilginin cihazın üzerinde bulunmasını, cihaz boyutunun veya yapısının buna imkan vermediği durumlarda bu bilginin cihazın ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar,
  • İmalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçebilecek adreslerini cihaz üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres gösterilir. İletişim bilgilerinin, Türkçe veya nihai kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olması gerekir.

maddeleri görülecektir.

Teklif İsteyin

Bilgileriniz firmamızın özel ve gizlilik politikasına göre kesinlikle gizli tutulur.
NVA Kalite teklif formunuzu doldurup buradan gönderebilirsiniz.