05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Blog

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System)

ISO 9001 Her sektörden firmaya uygulanabilecek uluslar arası bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. Kalite Yönetimi ise toplam kaliteden yola çıkarak tüm tarafların aynı dili konuşmaları, firmanın müşteriye dönük yüzünü ve eğilimini gösteren, sergilediği müşteri odaklılık anlayışı ile hazırlanan bir bilgi ve belge sistemidir. Tüm taraflar ise tedarikçi, firma, müşterileri ve kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan firmalar ISO 9001 sertifikasına sahip olurlar.

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır

• Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
• Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
• Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Şirketler için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetime sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO Nedir?

Merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehrinde bulunan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization) ülkemizin de dahil olduğu 180 ülkeden üyelerin oluşturduğu ,

1. Standart hazırlayan
2. Standart kontrol ve gözlemi yapan
3. Standartları revize eden
4. Kullanım, belgelendirme ve akreditasyon kurallarını ve eklerine karar veren
uluslararası kurumdur.

Dünyada 1 milyonun üzerinde belgelendirilmiş standardı bulunan örgütün en fazla kullanılan standardı da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.

1947 yılında kurulmuş olup, Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9000 Serisi

ISO 9000 standardı, Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler: ISO 9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.

ISO 9001:1994 20 Maddeden oluşan sadece üretim yapan işletmelerin kullanılacağı bir standart iken ISO 9001:2000 versiyonunda 3 standart birleştirilerek 8 maddeye düşen bir standart olarak yayınlandı. Artık 9000, 9001 ve 9002 uygulayan tüm kuruluşlar tek bir çatı altında ISO 9001:2000 standardını uygulayarak belgelerini de bu şekilde almaya başladılar.

ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri-Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz: ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.

ISO 9001, 2008 yılında revize edilerek çok büyük değişiklikler olmasa da 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile daha uyumlu hale gelmiştir.

Son final taslak ISO/DIS 2015 te ise maddeler 10 a çıkmış aynı zamanda da köklü revizyonlar yapılmıştır. ISO 9001 ISO/DIS 9001:2015 final taslağı olarak geliştirilmiş maddeleri ile Eylül 2015 te yayınlanacaktır. Bu aşamaya kadar firmaların 9001:2008 in in mantığını çözerek aradaki farkları hayata geçirmeleri ve 9001:2015 e de adapte olmaları gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları

Belgelendirme yapılabilen ve kalite yönetim sisteminin varlığını tescilleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı 8 maddeden oluşmaktadır.
1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler Tarifler
4. Kalite Yönetim Sistemi
5. Yönetim Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
8. Ürün Geliştirme
8. Ölçme Analiz ve İyileştirmedir.

Kuruluşun uygulayacağı şartlar 4. maddeden başlar. 8. Madde ölçme analiz ve iyileştirme maddesi de uygulanıyorsa firma da sistem oturmuş demektir. Bu maddeler göreceli olarak kimine çok zor gelirken kimilerine de oldukça basittir. Neye göre zor veya neye göre kolay olduğunu irdeleyerek doğru çözümü bulmak gerekir. Ancak genellikle eğitim eksikliğinden olabilir ki standardın en önemli maddesi eğitim maddesi ile işe başlamak gerekir.

 

ISO 9001:2008’in Faydaları

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme

Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
Beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması

İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması